Civiltiesības


Advokāti civiltiesību lietās sniedz plaša spektra juridisko palīdzību – no pilnvaru noformēšanas līdz pārstāvībai tiesā gan vietējos, gan pārnacionālos civilstrīdos. 

 

Advokātu birojam ir plaša pieredze dažādu civillietās juridisku dokumentu izstrādē un šādu dokumentu saskaņošanā. Noformējam kustamas un nekustamas mantas pirkuma darījumus, dāvinājuma līgumus, laulības līgumus, kapitāldaļu atsavināšanas līgumus, aizdevuma līgumus, testamentus, pilnvaras un cita veida juridiskus dokumentus. Vienmēr cenšamies ietvert klienta tiesību un likumīgo interešu aizsardzības mehānismus tādiem gadījumiem, ja cita līgumslēdzēja puse savus no līguma izrietošos pienākumus pilda negodprātīgi, saglabājot taisnīgu pušu interešu līdzsvaru. 

 

Juridisku dokumentu saskaņošanā mūsu mērķis ir nodrošināt, lai tiktu noslēgts klienta interesēm visizdevīgākais darījums. Juridisku dokumentu saskaņošanas procesā mēs tiecamies uzturēt konstruktīvu dialogu ar citiem līdzējiem, sniedzot argumentētus iebildumus pret konkrētiem līguma noteikumiem, sniedzot argumentus, kādēļ mūsu piedāvātie līguma grozījumi ir nepieciešami, un godprātīgi reaģējot uz citu līdzēju argumentiem.

 

Civiltiesību jomā sniedzam juridisko palīdzību un nodrošinām pārstāvību tiesā laulības šķišanas lietās, lietās, kurās ir strīds par saskarsmes kārtību ar bērnu, aizgādības tiesībām, lietās, kuras izriet no apdrošināšanas tiesībām, lietās par atbildību, kas izriet no līgumiskām un ārpuslīgumiskām attiecībām. 

 

Tāpat sniedzam juridisko palīdzību un nodrošinām pārstāvību pārnacionālās tiesvedībās, kurās vismaz viens no tiesvedības dalībniekiem ir no citas ES dalībvalsts/trešās valsts – piemēram, citā valstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, komersants, citas valsts pilsonis u.tml.

 

Jūsu uzticība birojam un tā advokātiem un juristiem civillietās ir profesionālas juridiskas palīdzības stūrakmens, tāpēc mēs stingri ievērojam advokāta-klienta konfidencialitāti civiltiesiskās situācijās, augsti cienām Jūs un Jūsu laiku.

 


Citas jomas